Моделювання (Подопригора, 2013)

МОДЕЛЮВАННЯ — дослідження об’єктів пізнання на їх моделях; побудова (та аналіз, вивчення) моделей об’єктів (систем, конструкцій, процесів тощо). Предметом моделювання можуть бути як конкретні, так і абстрактні об’єкти, як реально існуючі системи, так і системи, лише підлягають конструювання (для визначення характеристик і раціональних способів конструювання яких і застосовується моделювання). На відміну від поняття моделі, допускає — при всьому розмаїтті змістів, у яких уживається термін «модель», — досить суворе (і навіть цілком формальне) визначення логіко-математичних термінах, поняття моделювання (в описаному вище сенсі) має виключно змістовий характер, оскільки є гносеологічної категорією, що характеризує один з найважливіших шляхів (прийомів, способів, методів) людського пізнання взагалі.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 237-238.