Методологія (Подопригора, 2013)

МЕТОДОЛОГІЯ [грец. … — шлях дослідження і … — вчення] — філософське вчення про методи пізнання і перетворення дійсності, застосування принципів світогляду до процесу пізнання, до духовної творчості взагалі і до практики. Методологія виникла і розвивалася як аспект філософського осмислення світу під кутом зору критичного дослідження методів пізнання — як загальнофілософських, так і конкретно-наукових. Філософи не тільки розробляли певні методи на основі узагальнення розвитку науки і творчості в цілому, але і теоретично обґрунтовували їх, виявляли їх місце в системі засобів пізнання, взаємозв’язок методів різних наук.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 228.