Подія

ПОДІЯ, подія — поняття філософії XX століття, введення якого в дисциплінарний оборот ознаменувало здійснення кардинальних («поворотних» — від нім. Kehre, М. Гайдеґґера) реконструкцій традиційної метафізики. Як спеціальний термін, що центрує на себе новаторську метафізичну процедуру роз’яснення «прихованого відношення Буття і Часу» (М. Хайдеггер), а також ряд найважливіших проблем полів (питання сенсу, значення, сутність, буття, часу та ін) філософії постмодернізму.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, з 399.