Природознавство (Подопригора)

ПРИРОДОЗНАВСТВО — сукупність наук про природу, орієнтованої на дослідження просторово-часової структури природних об’єктів, закономірностей їх буття і розвитку. Природознавство поряд з науками про суспільство і про мислення є найважливішою складовою людського знання. Природознавство — теоретична основа техніки і технології промислового та сільськогосподарського виробництва, медицини. Становлення природознавства як області наукового знання відбулося в епоху Відродження та було пов’язано з використанням експериментального методу дослідження явищ природи, здійсненням багатьох географічних відкриттів, що подали дослідникам обширний матеріал по явищ живої і неживої природи різних країн і континентів.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 114.