Соціологія (КПС, 1988)

СОЦІОЛОГІЯ (фр. sociologie, від лат. societas — суспільство і грец. logos — вчення) — наука про суспільство в цілому, окремі соціальні інститути (держава, право, мораль тощо), процесах та суспільних групах. Марксистсько-ленінська соціологія була створена К. Марксом, Ф. Енгельсом і в. І. Леніним. Її теоретичну і методологічну основу становить історичний матеріалізм. Принципове значення для марксистсько-ленінської соціології мають матеріалістичне вирішення питання про співвідношення суспільного буття і суспільної свідомості, вчення про суспільно-економічної формації, принципи партійності й історизму. Марксистська соціологія служить пізнанню і революційного перетворення світу, будівництва соціалізму, відіграє важливу роль у сучасній ідеологічній боротьбі. Соціологи-марксисти розробляють соціальні проблеми розвитку структури соціалістичного суспільства, науково — технічної революції, соціалістичного способу життя, міжнаціональних відносин, планування, управління і організації праці та вільного часу, сім’ї, молоді, науки та ін Важливе значення мають соціологічні дослідження потреб, інтересів, мотивів їх діяльності і ціннісних орієнтацій громадської думки та ін

Буржуазна соціологія зайнята головним чином пошуком найбільш раціональних способів управління і організації в інтересах монополістичної буржуазії, оновленням засобів маніпуляції суспільною свідомістю, „вирішенням соціальних конфліктів.

Короткий політичний словник. М., 1988, с. 414.