Гуманізм (Фролов)

ГУМАНІЗМ (від лат. humanus — людяний) — система поглядів, що виражають визнання цінності людини як особистості, її прав на свободу, щастя і рівність, повагу до принципів справедливості й милосердя як норм відносин між людьми, боротьба за створення умов для вільного розвитку творчих сил і здібностей людини. Ідеї гуманного ставлення до людини виявляються вже в глибоку давнину: в усній народній творчості, моральних та релігійних поглядах різних народів. Але як широке ідейно-культурний рух Р. сформувався в епоху Відродження (середина 14 —середина 16 ст.) в соч. Петрарки, Данте, Боккаччо, Леонардо да Вінчі, Еразма Роттердамського та ін. Воно виникло в результаті розквіту міст, зростаючих потреб у вихованні нової людини раннебуржуазной епохи. Гуманісти виступали за духовне відродження класичної античності, апелювали до гідності індивіда, критикували духовну деспотію середньовічної схоластики. У період буржуазних революцій ідеї Р. отримали подальший розвиток у працях фр. просвітників, утопічних соціалістів, в ньому. класичної філософії та літератури (Руссо, Вольтер, Дідро, Гельвецій, Гольбах, Лессінг, Гердер, Гете, Ф. Шиллер, Кант, Фіхте, Гегель, Фейєрбах та ін), вир. рос. революційних демократів (Бєлінський, Герцен, Чернишевський та ін). В центрі їх поглядів — проблеми свободи, рівності і братерства людей, «природні права» людини, його прагнення до творчості і вдосконалення. Людина, по Канту, може бути для ін. людини тільки метою, а не засобом. Ідея вільного всебічного розвитку особистості як абсолютної цінності й самоцілі суспільного прогресу утворює наріжний камінь марксистського Р. протягом всієї людської історії система ідей Р. перебувала в безперервному розвитку. У сучасну епоху загострення глобальних проблем людства, пов’язаних з його виживанням, традиції, ідеї та принципи Р. набули особливої актуальності, стали життєвою необхідністю для кожного народу і людства в цілому. Зростає потреба в новому підході до розуміння Р., формування його принципів з позицій нового мислення. Він покликаний виражати пріоритет загальнолюдських інтересів і цінностей, ввібрати в себе всі досягнення гуманістичних пошуків, у т. ч. внесок гуманістичної релігійної традиції. Тому новий, реальний Р. повинен відрізнятися більш демократичним характером, що дозволяє розширювати співпрацю з усіма миролюбними силами різної філософської та ідеологічної орієнтації. Загальнолюдські інтереси знаходять вираз у боротьбі за мир, проти соціальної несправедливості, національного гніту, на захист природного середовища існування людини, його моральних підвалин і т. д. В процесі будівництва соціалізму принципи Р. нерідко деформувалися, в періоди авторитарного режиму і застою вони перекручувалися, людина розглядався як «гвинтика» у системі виробництва. В умовах перебудови поставлено завдання відродити гуманний вигляд соціалізму, співвідносити цілі і результати господарської, наукової та інших видів діяльності з гуманістичними ідеалами і моральними принципами, формувати життєву позицію людини як вільної, критично мислячої, творчої особистості.

Філософський словник. Під ред. І. Т. Фролова. М., 1991, с. 99-100.