Громадські інтереси

СУСПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ [від лат. interesse — мати значення, interesse — бути між] — потреби, об’єктивні за своїм характером і походженням, що виникають у різних соціальних груп, колективів, організацій і входять до них окремих осіб і обумовлені економічними відносинами даного суспільства, економічним становищем певних соціальних спільнот і об’єднань. Громадські інтереси функціонують лише через форми діяльності людей. Характер цієї діяльності залежить від того, усвідомлені і в якій мірі усвідомлені ці об’єктивно існуючі Суспільні інтереси. Оскільки Громадські інтереси усвідомлюються, вони набувають значення ідеальних спонукальних сил цілеспрямованої практичної та теоретичної діяльності людей. Громадські інтереси включають всі види інтересів, незалежно від того, хто виступає їх носієм і в якій сфері суспільного життя проявляється їх спрямованість, хоча термін «суспільний» застосовується також і для протиставлення інтересів суспільства в цілому або якоїсь соціальної спільності, так званим особистим інтересам.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 283-284.