Негативна діалектика

НЕГАТИВНА ДІАЛЕКТИКА — методологічний підхід «матеріальних досліджень», сформульований Т. Адорно в однойменній книзі (1966). В рамках цього викладу він, на відміну від попередніх публікацій, вперше детально і повно виклав суть своєї філософської концепції. Принципово важливо, що діалектика розуміється як вчення про типи цілісності і конституирующих її взаємозв’язків між елементами. Більш того, найбільш істотними для Адорно є саме питання про співвідношення цілого і частин, а також про взаємозв’язок загального, особливого й одиничного. Наскрізною ідеєю всіх міркувань є положення про насильницький характер взаємовідносин між цілісністю і її елементами; так що ціле, як вважає Адорно, має першістю по відношенню до своїх частин і пригнічує їх. Отже, саме загальне примушує до певного порядку співіснування особливе і одиничне, і ці два типи сущого, піддаються «пригнічення», позначаються як «нетождественное», яке у своїй «інакшості» насильно при-водиться до тотожності, тобто нівелюється.

Філософський словник / авт.-упоряд. С. Я. Подопригора А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д : Фенікс, 2013, 255-256.